சித்தர்கள் வாழ்ந்த புதுவையில் நடமாடும் சி்த்தராக பிரகாசிக்கும் மக்கள் முதல்வர்

புதுவையில் ஒரு எம்.ஜி.ஆர்! கொள்கையில் இவர் காமராசர்! – மக்கள் சத்திரியன்
மக்கள் குறை கேட்பில் மாமன்னர் கட்சி கட்டுப்பாட்டின் கர்மவீரர் என்.ஆர்.

Continue Reading

ஞானசித்தர் அப்பா பைத்தியம் சுவாமிகள்

புதுவையில் ஒரு எம்.ஜி.ஆர்! கொள்கையில் இவர் காமராசர்! – மக்கள் சத்திரியன்
மக்கள் குறை கேட்பில் மாமன்னர் கட்சி கட்டுப்பாட்டின் கர்மவீரர் என்.ஆர்.

Continue Reading